Marc van Uhm: ‘Onze toekomst in een toenemend onveiligere wereld’

Marc van Uhm: ‘Onze toekomst in een toenemend onveiligere wereld’

Op vrijdag 20 maart jl. heeft de plv. commandant der Landstrijdkrachten, Generaal-majoor Marc van Uhm een boeiende lezing gehouden over de rol van onze krijgsmacht tegen de achtergrond van internationale ontwikkelingen. Hij gaf de elementen aan die de onveiligheid bevorderen te weten: klimaat, toename massavernietigingswapens, polarisering, groei van de wereldbevolking en de trek van grote groepen mensen naar de steden. Hierdoor ontstaan sloppenwijken, tekort aan schoon water, toenemende misdaad zoals piraterij, vluchtelingenstromen en geweld. Potentiële spanningshaarden zijn bovendien de politieke verhoudingen, waarbij gewezen kan worden op Oekraïne, de grote vraag naar olie en gas, alsook de religieuze en etnische spanningen. Nederland is niet omgeven door een hekwerk waardoor de hiervoor genoemde ontwikkelingen genegeerd kunnen worden. Dit betekent, dat Nederland er belang bij heeft deel te nemen aan internationale operaties. Het is geen keuze maar noodzaak. Om die reden is Nederland betrokken bij diverse vredesoperaties in de wereld, waaronder in Mali. Dit heeft tot consequentie dat onze krijgsmacht op sterkte moet zijn en daarin meer moet worden geïnvesteerd. Eensdeels vanwege de internationale taken maar anderdeels vanwege de taken in Nederland zelf. Het Nederlandse leger wordt ook ingezet bij ondersteuning van zogenaamde civiele overheidstaken zoals het opruimen van explosieven, watersnood, rellen en oproer. Nederland kiest ervoor niet te specialiseren, doch een krijgsmacht in stand te houden die diverse taken uitvoert. Binnen NAVO-verband wordt wel gespecialiseerd en nauw samengewerkt met andere bondgenoten.

Het komt voor dat Nederlandse eenheden onder bevel van buitenlandse divisies worden geplaatst. Bij de politieke besluitvorming is de soevereiniteit van de verschillende landen soms een struikelblok. Naast het feit dat internationale samenwerking bitter noodzakelijk is om ook Nederland veiliger te maken en te houden, is het van belang dat met name de NAVO-lidstaten solidair zijn en een even grote inspanning verlenen. Uit de inleiding van Van Uhm blijkt als rode draad, dat de Nederlandse krijgsmacht ook uit eigen veiligheidsbelang moet deelnemen aan internationale vredesmissies en preventie. Hierover werden ook na afloop vele vragen gesteld. Er ontspon zich een interessante discussie, die werd afgesloten door middel van de gebruikelijke gezellige nazit. Het geheel werd muzikaal omlijst door orgelmuziek uitgevoerd door Jacques van den Dool en zang door oud-chirurg Jan Wever. De opkomst was hoog en alle plaatsen waren bezet. Kortom een inspirerende aftrap voor de lezingencyclus van 2015.