Privacystatement Stichting Semper Vigilans

Op deze pagina treft u het privacystatement aan van Stichting Semper Vigilans, mede handelende onder de naam Anders in de Kerk, hierna: Semper Vigilans. De organisatie houdt zich bezig met het verzorgen van lezingen op het snijvlak van maatschappij, zingeving en religie.

Dit privacystatement verschaft informatie over de gegevens die Semper Vigilans in het kader van de door haar te verzorgen lezingen/inleidingen verwerkt van o.a. de bij haar aangemelde belangstellenden/deelnemers.

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom om dit privacystatement regelmatig te raadplegen. Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2018.

 

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens 

Wanneer u gebruik maakt van de lezingen/inleidingen van Semper Vigilans worden de door u verstrekte gegevens door ons verwerkt. Semper Vigilans is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat Semper Vigilans verantwoordelijk is voor wat er met uw gegevens gebeurt.

Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan en hechten eraan transparant te zijn jegens de bij ons aangemelde belangstellenden/deelnemers. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij van u verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij uw gegevens beveiligen en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw gegevens. Zo begrijpt u precies hoe wij te werk gaan.

U kunt op ieder moment contact met ons opnemen als u vragen heeft over dit privacybeleid. Onze gegevens zijn:

Semper Vigilans
P/a Graaf Engelbertstraat 7a
5221 B.V. ’s-Hertogenbosch
www.andersindekerk.nl
info@andersindekerk.nl

 

  1. Welke gegevens worden van mij verzameld en waarom

Wanneer u gebruik wilt maken van de lezingen/inleidingen van Semper Vigilans hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens onder meer voor de uitvoering van onze lezingen/inleidingen en om deze bij u onder de aandacht te brengen en u daarover op de hoogte te houden. Meer specifiek verzamelen wij de door uzelf verstrekte gegevens, te weten: naam en e-mail adres, voor de volgende doeleinden:

Het doel is het bijhouden van een administratie van belangstellenden/deelnemers ten behoeve van het versturen van uitnodigingen en het verstrekken van het programma van Semper Vigilans.

 

  1. Wat is de juridische grondslag voor het gebruik van mijn gegevens

a) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Semper Vigilans
Er zijn verschillende wetten waar Semper Vigilans aan zal moeten voldoen. Op grond van dezeregelgeving zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Ook kunnen wij om deze reden gehouden zijn om uw gegevens aan derde partijen te verstrekken. Zie ook punt 6.

b) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Semper Vigilans
Wij willen u graag de best mogelijke service bieden. Om dit te kunnen doen verwerken wij uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij altijd rekening met uw privacybelang en worden uitsluitend de gegevens bewaard die nodig zijn om u uit te nodigen voor – en u op de hoogte te houden van onze activiteiten.   

  1. Hoe worden mijn gegevens beveiligd

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens.

  1. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard

De gegevens worden bewaard zolang u als belangstellende/deelnemer voor/aan onze lezingen staat geregistreerd. Indien u te kennen geeft niet meer als belanghebbende te willen worden geregistreerd, dan worden uw gegevens verwijderd.

  1. Met wie worden mijn gegevens gedeeld

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij dat op basis van de wet verplicht zijn.

Met deze organisaties hebben wij (waar mogelijk) schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

  1. Welke rechten heb ik ten aanzien van de gegevensverwerking

Onder de AVG heeft u als betrokkene van de gegevensverwerking verschillende rechten. Dit zijn:

– Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens
U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Semper Vigilans over u heeft verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar info@andersindekerk.nl.Ter controle van uw identiteit kan Semper Vigilans u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: uw BSN kan op meerdere plekken op uw identiteitsbewijs staan. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Semper Vigilans verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

– Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Bent u onverhoopt van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). 

– Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Semper Vigilans, indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de lezingen/inleidingen of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten via de e-mail. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@andersindekerk.nl.

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan u aan te bieden.

Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan Semper Vigilans heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@andersindekerk.nl. 

  1. Bij wie kan ik terecht met overige vragen

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten aan de secretaris van het bestuur mevrouw Trudy Lemmers, info@andersindekerk.nl.