Lambert van Nistelrooij: ‘De toekomst van Europa’

Op vrijdag 16 oktober jl. heeft Lambert van Nistelrooij, lid van het Europees Parlement, een boeiende lezing gehouden. Hij wees erop, dat het niet zinvol is om ons als Nederlanders achter de dijken terug te trekken. Om verder te komen moeten wij er op uit. Bovendien kan Nederland als klein land niet alles zelf en is het in hoge mate afhankelijk van samenwerking met andere landen op economisch terrein. Als voorbeeld noemde hij de bankencrisis. Na de crisis zijn er door Europa maatregelen genomen om te komen tot verhoging van het weerstandsvermogen van de banken om in de toekomst te voorkomen dat zij failliet gaan. Ook voor wat betreft de vluchtelingenproblematiek is het noodzakelijk om samen te werken met de Europese landen, afspraken te maken met de lidstaten die aan de buitengrenzen liggen en over de onderlinge verdeling van het aantal op te nemen vluchtelingen.

De Europese Unie is zich ervan bewust, dat de afstand met de burgers als groot wordt ervaren. Om die reden is het Europa van de regio’s vormgegeven. Het gaat eigenlijk niet in de eerste plaats om de lidstaten maar om de regio’s binnen de lidstaten. Zo werkt bijvoorbeeld regio Brabant samen met andere Europese regio’s in België, bijvoorbeeld Vlaanderen, Duitsland Beieren en Spanje Catalonië. Juist dan krijgt de burger meer invloed en een herkenbaar gezicht.

Een derde van de Europese middelen gaat naar regionale innovatieprojecten. Vaak moeten deze regio’s in Europees verband samenwerken willen de regio’s voor Europese steun in aanmerking komen. Europa biedt ook een waarborg tegen de gevolgen van verdwijnende industrieën. Een voorbeeld is het faillissement van vliegtuigbouwer Fokker destijds. Door Europese samenwerking en innovatie is in Delft een metaal ontwikkelt dat uitermate geschikt is voor de bouw van rompen van vliegtuigen. Deze worden in Nederland geproduceerd en geleverd aan Airbus. Door de samenwerking en innovatie in Europees verband is het verlies van een bedrijf als Fokker ruimschoots opgevangen.

Bovendien kan gewezen worden op de samenwerking in Brabant op het terrein van Agro en Food. Hier vindt innovatie plaats met Europese steun.

Europa heeft als blok in vergelijking met andere blokken zoals Azië, Noord- en Zuid Amerika aan betekenis ingeboet. Op de eerste plaats is het aantal mensen dat in Europa woont verhoudingsgewijs afgenomen in relatie tot de andere regio’s. Europa krimpt als het om mensen gaat. Hieraan moet iets worden gedaan.

Lambert van Nistelrooij sluit af met de slogan: niet klagen maar schragen. Van belang is om de voordelen van Europa te zien en deze te benutten. Nederland kan zich niet achter de dijken terugtrekken. Het is te klein en moet in Europees verband een voortrekkersrol spelen. Dit klemt temeer, nu zelfs Europa als blok in vergelijking tot de andere blokken minder invloedrijk is dan het was. Dit betekent dat het ook voor Nederland noodzakelijk is dat gezamenlijk wordt gewerkt aan een toekomst binnen en met Europa.

Na deze boeiende uiteenzetting werd onder genot van een glas wijn volop nagepraat. De aanwezigen keken alweer nieuwsgierig vooruit naar het seizoen 2016 waarvoor de voorbereidingen al in volle gang zijn. Het thema zal zijn: “verantwoordelijkheid”. De lezingen zullen in het teken staan van verantwoordelijkheid voor onze gezondheidszorg, verantwoordelijkheid van de religies, etc.