Frans Slangen: De toekomst van de ouderen’

Op vrijdag 4 september jl. heeft Frans Slangen, voorzitter van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) een lezing gehouden over de toekomst van de ouderen. Er zijn in Nederland circa vier miljoen ouderen. Vaak wordt gesteld, dat de ouderen een kostenpost zijn en na hun pensionering nauwelijks meer een bijdrage leveren. Niets is minder waar. De ouderen zijn doorgaans erg vitaal en vervullen belangrijke functies. Te noemen zijn vrijwilligerswerk, mantelzorg en oppas voor de (klein)kinderen. Uit onderzoek is gebleken, dat ouderen langer vitaal en productief zijn. Een andere misvatting is, dat ouderen de jongeren pensioengeld kosten. De ouderen hebben gedurende hun leven voor hun pensioen gespaard door premie te betalen. Dit betekent, dat wat zij aan pensioen genieten ook door hen zelf is opgebracht.

De (thuis)zorg is in verregaande mate gecommercialiseerd. De zorg is met name kosten- en winst gedreven. De zorgvrager staat niet langer centraal. Dit laatste is een slechte ontwikkeling. Frans Slangen bepleit terug te gaan naar de zogenaamde nutsinstellingen. Dit zijn instellingen die niet winstgedreven zijn. Vóór het ontstaan van de grote verzekeraars en thuiszorgorganisaties was een en ander kleinschaliger georganiseerd en meer gericht op de patiënt, de zorgvrager die centraal stond. Steeds vaker gaan ouderen zelf voldoening aan hun behoeften organiseren door het oprichten van coöperaties. Dit geldt bijvoorbeeld voor belangrijke behoeften zoals wonen en thuiszorg. Dit is een goede ontwikkeling.

Slangen constateert dat het overdragen van taken van de Rijksoverheid naar de locale overheid geen positieve ontwikkeling is. Gemeenten weten vaak niet wat de behoefte van ouderen is aan (thuis)zorg. Van belang is, dat ouderen zelf aangeven wat zij nodig hebben en dit ook zelf op het juiste niveau organiseren.

Na deze prikkelende lezing werden kritische vragen gesteld die leidde tot een boeiende discussie. Na afloop werd onder het genot van een goed glas wijn nagepraat en ervaringen uitgewisseld. De volgende lezing vindt plaats op 16 oktober a.s. Inleider zal zijn Lambert van Nistelrooij die zal ingaan op de toekomst binnen Europa. Opnieuw een boeiend onderwerp, zeker in het huidige tijdgewricht waarin Europese zaken hoog op de agenda staan. Wij hopen u op 16 oktober a.s. vanaf 19.30 uur opnieuw te ontmoeten in het Kerkje te Bokhoven.