Thema, data en sprekers 2024

De Bokhovenlezingen hebben dit jaar als thema IN DIALOOG MET ELKAAR. 

‘Een van onze sterkste wapens is de dialoog…’

Nelson Mandela.

“Wij zien een dialoog als een gesprek tussen mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt die mogelijk tot nieuwe inzichten of meer begrip voor elkaars standpunten kan leiden. Verkennen en ècht luisteren ligt daarbij aan de basis. Een dialoog zoals wij die zien, is vooral een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden die bijdragen tot onderling begrip en respect, tot verbondenheid en meer inzicht. In dialoog hoor je andere betekenissen die mogelijk bijdragen tot nieuwe inzichten. Verkennen en onderzoeken van eigen (voor)oordelen en andere zienswijzen zijn hierbij essentieel,” zegt Jan van Heijningen namens het bestuur

Rond vier thema’s, te weten KlimaatReligie, Media en Economie zullen telkens twee sprekers hun visies daarop toelichten en met elkaar in gesprek gaan.

26 april: Klimaat

De focus ligt op natuur en landschap, gebruik daarvan en leven daarbinnen. Bijvoorbeeld het omvormen van akkers en graslanden in natuur. Wat betekent dit voor de klimaatopgave en voor de belangrijkste gebruikers daarvan, de boeren, bewoners, dieren (biodiversiteit)? Hierover gaan twee exponenten van twee stromingen met elkaar in dialoog:

Ger van den Oetelaar is o.a. oprichter en voorzitter Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud, een stichting die zich bezig houdt met natuurontwikkeling. Naast auteur van vele publicaties was hij gedurende vele jaren wethouder van de gemeente Boxtel. 

Hendrik Hoeksema is bestuurder en programmaleider Transitie van ZLTO, een belangenorganisatie van de boeren. Meer dan 8 jaar was hij o.a. wethouder van de gemeente Oss. 

Het muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Patrick Timmermans (gitaar)

28 juni: Religie

Binnen de verschillende religies zijn overeenkomsten en verschillen in beleving en uitoefening daarvan. Actueel is hoe het christendom zich verhoudt tot de Islam en omgekeerd. Hoe functioneert de gemeenschap? Ieder geloof handelt vanuit eigen identiteit en dogma’s, regels en richtlijnen, de vasten en ramadan; rituelen in relatie tot het levenseinde. Hoe verhoudt de gelovige en de gemeenschap waarin hij leeft zich tot dit alles. Hierover gaat Marloes Meijer dominee in Engelen in dialoog met een islamitisch geestelijke uit ’s-Hertogenbosch.

Het muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Camiel Severijns (cello). 

23 augustus: Media

Media houden zich bezig met nieuwsgaring. Die gaat over mensen. Zaken tot op de bodem uitzoeken en een pakkend verhaal maken. Hoe verhoudt het beginsel van vrije nieuwsgaring zich tot het feitenonderzoek en de inhoud van de publicatie? Hoe wordt invulling gegeven aan het principe van persoonlijke levenssfeer en hoor en wederhoor?

Tonny van der Meulen is hoofdredacteur geweest van het Brabants Dagblad en nog steeds actief als columnist. De dialoogpartner is Jack Mikkers, burgemeester van ‘s-Hertogenbosch.

Het muzikale intermezzo wordt verzorgd door Margot Rooijmans (zang) en Koen Pillot (piano)

11 oktober: Economie en Financiën

De afgelopen jaren stonden in het teken van neoliberalisme en marktdenken. Ondernemers zetten zich in voor hun onderneming die winstgevend moet zijn en werkgelegenheid moet bieden. Daartegenover staat wat de gevolgen voor het milieu en maatschappij zijn. Hoe verhouden de korte en de lange termijn zich tot elkaar? Hoe wordt omgegaan met mensen die het tempo niet kunnen volgen en waarvan het inkomen niet toereikend is? Hierover gaan in dialoog:

Ruurd Verdam, voormalig directeur corporate banking bij Van Lanschot N.V. bankiers en oud-directeur van de inmiddels overgenomen Friesland Bank

Marianne van der Sloot is wethouder in de gemeente ’s-Hertogenbosch met in haar portefeuille onder andere Werk- en inkomen, Arbeidsmarktbeleid, Armoede en schulden.

Het muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Harold Bourne (saxofoon).